Audyt informatyczny

Audyt informatyczny: proces i przebieg

Rzeczywisty proces audytu IT może różnić się w zależności od organizacji. Jednak zazwyczaj są cztery etapy, przez które audytorzy IT przechodzą, aby zakończyć pomyślnie audyt. Podzielono cały proces na 4 kolejne części.

Proces audytu informatycznego

Planowanie: Ten etap jest najważniejszy, ponieważ nadaje ton całemu audytowi. Brak zrozumienia wewnętrznych procedur IT oraz niewłaściwa ocena nakładu pracy i czasu, jaki zajmuje, może prowadzić do fałszywych wniosków i wyższych kosztów. Dlatego doradza się, aby zespoły audytowe korzystały z niezbędnej wiedzy informatycznej. Na końcu tego etapu powinien istnieć szczegółowy plan audytu IT, który określa zakres, cel, ramy czasowe, proces i budżet audytu. Przeczytaj więcej na: https://www.virtline.com/bezpieczenstwo-it/audyt-informatyczny/.

Praca w terenie: Ten etap może przybierać różne formy, ale zwykle jest przeprowadzany na miejscu. Zespół audytowy identyfikuje i analizuje kluczowe ryzyka w ramach audytowanego procesu lub systemu. Kontrole są testowane i oceniane, aby upewnić się, że ograniczają ryzyko zgodnie z zamierzeniami. Słabości kontroli wskazują na ulepszenia, które powinny stać się częścią planu działań naprawczych lub sekcji zaleceń w raporcie końcowym.

Raportowanie: W trakcie i po przeprowadzeniu audytu informatycznego zespoły audytowe muszą udokumentować swoje ustalenia w celu uzyskania dowodów, zwłaszcza jeśli niektóre mechanizmy kontrolne nie działają skutecznie. Po stworzeniu projektu raportu, który jest omawiany z kierownictwem, audytor IT sporządza szczegółowy raport z audytu, który podsumowuje i komunikuje wyniki audytu w zwięzły i rzeczowy tonie.

Kontynuacja: Ten ostatni etap jest często pomijany, ale jest równie ważny jak poprzednie. Audytorzy wewnętrzni lub zewnętrzni upewniają się, że zalecenia lub plany działania zawarte w raporcie z audytu są przestrzegane i czy ulepszenia działają odpowiednio i skutecznie. Zazwyczaj audyt informatyczny jest oficjalnie zamykany, gdy działania następcze wykażą, że sugerowane usprawnienia zostały pomyślnie wdrożone.

Główne założenia

  • Ocena systemów i procesów, które mają zabezpieczać dane firmy.
  • Określanie potencjalnych zagrożeń, które mogłyby zagrozić zasobom informacyjnym i znajdowanie sposobów na ograniczenie tych zagrożeń.
  • Weryfikacja wiarygodności i integralności informacji.
  • Sprawdzanie zgodności zarządzania informacjami z przepisami, politykami i standardami dotyczącymi ochrony danych.
  • Ustalenie nieefektywności w systemach informatycznych lub zarządzaniu.

Na etapie planowania audytu informatycznego audytor musi określić cele audytu i upewnić się, że są one zgodne z ogólnymi celami biznesowymi.